การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ความหมายของการ  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์               การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์   คือ   การพัฒนาความเจริญหน้าในวิทยาการของโลกตะวันตก  ในคริสต์ศตวรรษที่  17  มีการค้นคว้าแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ  โลก  และจักรวาล  ทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรือง   เป็นผลให้ชาติตะวันตกพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ   อย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์1.การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ  ทำให้มนุษย์เชื่อมั่นในความสามารถของตน   มีอิสระทางความคิด   หลุดพ้นจากการครอบงำของคริสตจักร   และมุ่งมั่นที่จะเอาชนะธรรมชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น2.การพัฒนาเทคโนโลยีในดินแดนเยอรมันตอนใต้    โดยเฉพาะการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์แบบใช้วิธีเรียงตัวอักษร  กูเตนเบิร์ก   ในปี   ค.ศ.  1448   ทำให้สามารถพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้ต่างๆ   ได้อย่างกว้างขวาง3.การสำรวจทางทะเลและการติดต่อกับโลกตะวันออก   ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  16  เป็นต้นมาทำให้อารยธรรมความรู้ต่างๆ   จากจีน   อินเดีย   อาหรับ   และเปอร์เซีย   เผยแพร่เข้ามาในสังคมตะวันตกมากขึ้นความสำคัญของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์1.ทำให้มนุษย์เชื่อมั่นในสติปัญญาและความสามารถของตน   เชื่อมั่นในความมีเหตุผล   และนำไปสู่การแสวงหาความรู้โดยไม่มีสิ้นสุด2.ก่อให้เกิดความรู้และความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาการด้านต่างๆ    และทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญ   โดยเน้นศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ3.ทำให้เกิดการค้นคว้าทดลองและแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ    ซึ่งนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ    อย่างต่อเนื่อง    และเป็นพื้นฐานของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสมัยต่อมา4.ทำให้ชาวตะวันตกมีทัศนคติเป็นนักคิด  ชอบสังเกต   ชอบซักถาม   ชอบค้นคว้าทดลอง   เพื่อหาคำตอบ    และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต     การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในระยะแรกการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในระยะแรก   เป็นการค้นพบความรู้ทางดาราศาสตร์    ทำให้เกิดคำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ    ซึ่งเป็นการท้ายความเชื่อดั้งเดิมของคริสต์ศาสนา   สรุปได้ดังนี้1.การค้นพบทฤษฏีระบบสุริยจักรวาลของนิโคลัส  โคเปอร์นิคัส ( nicholaus  Copernicus )  ชาวโปแลนด์  ในต้นคริสต์ศตวรรษที่  17  สาระสำคัญ  คือ  ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล  โดยมรโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ  โคจรโดยรอบ                ทฤษฏีของโคเปอร์นิคัสขัดแย้งกับหลักความเชื่อของคริสตจักรอยากมาที่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล  แม้จะถูกประณามอย่างรุนแรง  แต่ถือว่าเป็นความคิดของโคเปอร์นิคัสเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์  ทำให้ชาวตะวันตกให้ความสนใจเรื่องราวลี้ลับของธรรม  2. การประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ ( Telescope ) ของกาลิเลโอ  ชาวอิตาลีในปี ค.ศ.1609  ทำให้ความรู้เรื่องระบบสุริยจักรวาลชัดเจนยิ่งขึ้น  เช่น  ได้เห็นจุดดับในดวงอาทิตย์ได้สังเกตการณ์เคลื่อนไหวของดวงดาว  และได้เห็นพื้นขรุขระของดวงจันทร์  เป็นต้น                                         3. การค้นพบทฤษฏีการโคจรของดาวเคราะห์  ของโจฮันเนส  เคปเลอร์  ( johannees kepler )  ชาวเยอรมัน  ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่  17  สรุปได้ว่า  เส้นทางโคจรของดาวเคราะห์  รวบดวงอาทิตย์เป็นรูปไข่  หรือวงรี  มิใช่เป็นวงกลมตามทฤษฏีของโคเปอร์นิคัส   การเสนอวิธีสร้างควารู้แบบวิทยาศาสตร์                ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17  มีนักคณิตศาสตร์  2 คน  ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีสร้างความรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์  สรุปได้ดังนี้                1. เรอเนส์  เดส์การ์ตส์  ( Rene  Descartes )  ชาวฝรั่งเศส  และเซอร์  ฟรานซิส  เบคอน  ( Sir  Francis  Bacon )  ชาวอังกฤษ  ได้ร่วมกันเสนอหลักการการใช้เหตุผล  วิธีการทางคณิตศาสตร์  และการค้นคว้าวิจัยมาใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์                                                                2. ความคิดของเดส์การ์ตส์  เสนอว่าเรขาคณิตเป็นหลักความจริง  สามารถนำไปใช้สืบค้นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ได้  ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากนักวิทยาศาสตร์ในสมัยต่อมาเป็นอย่างมาก                3. ความคิดของเบคอน  เสนอแนวทางการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือศึกษา  ทำให้วิทยาศาสตร์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ1. การเสนอทฤษฏีการศึกษาค้นคว้าด้วย  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ทำให้เกิดความตื่นตัวของปัญญาชนในยุโรป  มีการจัดตั้งสถาบันทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นในประเทศต่างๆ  หลายแห่ง  ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่  17  เพื่อสนับสนุนงานวิจัย  การประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  ทำให้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าตามลำดับ2. ความร่มมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักประดิษฐ์นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มากมาย  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  จึงมีผู้กล่าวว่า  การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่  17  เป็นยุคแห่งอัจฉริยะ  ( The  Age  of  Genius )  เพราะมีการค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมมากมาย การค้นพบ  กฎแห่งการโน้มถ่วง  ของนิวตัน                1. การค้นพบความรู้หรือทฤษฏีใหม่ของ  เซอร์  ไอแซค  นิวตัน  ( Sir  Isaac  Newton )  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ  ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่  17  มี  2 ทฤษฏี  คือ  กฎแรงดึงดูดของจักรวาลและกฎแห่งการโน้มถ่วง                2.  ผลการค้นพบทฤษฏีทั้งสองดังกล่าว  ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดโลกและดาวเคราะห์จึงหมุนรอบดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์จึงหมุนรอบโลกได้โดยไม่หลุดจากวงโคจร  และสาเหตุที่ทำให้วัตถุต่าง ๆ ตกจากที่สูงลงสู่พื้นดินโดยไม่หลุดลอยออกไปยังอวกาศ                3.  ความรู้ที่พบกลายหลักของวิชากลศาสตร์  ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงเรื่องราวของเอกภพ  สสาร  พลังงาน  เวลา  และการเคลื่อนตัวของวัตถุบนท้องฟ้า  โดยใช้ความรู้และวิธีการทางคณิตศาสตร์ช่วยค้นพบคำตอบ ผลจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์  ในคริสต์ศตวรรษที่  17                 1.  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เป็นสาเหตุผลักดันให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ในคริสต์ศตวรรษที่  18  ทำให้ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านการผลิตจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก                2.  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดยุคภูมิธรรม หรือ  ยุคแห่งการรู้แจ้ง  ทำให้ชาวตะวันตกเชื่อมั่นในเหตุผล  ความสามารถ  และภูมิปัญญาของตน  เชื่อมั่นว่าโลกจะก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  มีความมั่นใจว่าจะสามารถแสวงหาความรู้ต่อไปไม่มีวันที่สิ้นสุด  โดยอาศัยเหตุผลและสติปัญญาของตน 

Comment

Comment:

Tweet

surprised smile surprised smile

#80 By (49.230.212.31|49.230.212.31) on 2015-08-31 18:52

From now onI will meet anyone like this unless I commend him to this blog! It is fantasticand I had never found so much useful information on one website.Congratulations.

#79 By same day essay review (176.37.67.182) on 2013-09-25 22:01

I like such articles about economics. Nice read, thank you!

#78 By master papers discount code (66.85.133.55) on 2013-09-25 20:39

Your writing is very important for me. I appreciate such informativeness.

#77 By research paper writer at http://astonishingtutors.com/ (178.94.147.193) on 2013-09-22 02:34

Scientific revolution is an interesting topic to discuss. Thanks for sharing!

#76 By essay-helper.com (199.114.223.9) on 2013-09-20 20:46

Excellent comments with interesting topics and very useful resources. Thanks for sharing.

#75 By essaycollege.net (176.37.67.182) on 2013-09-18 16:32

Did they truly suggest that? One thing I have got to point out is certainly your publishing.

#74 By essaycapital (74.115.210.148) on 2013-09-12 16:26

I am thankful for news. Very valuable information not only for me, I think. Well done, guys.

#73 By essaycollege (178.94.55.7) on 2013-09-09 04:38

Such informative post! I like such informativeness!

#72 By order-essay.com (95.132.198.201) on 2013-09-06 04:38

This is a good article among of us which is very useful and informative for us.But please add more information so that we could know more about it.

#71 By termpaperwriter.org (74.115.215.164) on 2013-08-29 00:21

If you don’t know what Web site to find out informative essay writing reviews on, get in touch with Best-Essay-Sites company and you will definately be satisfied.

#70 By this link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-11 12:46

Glance over SuperiorPapers rewiew (best-essay-sites.com), choose trustworthy organization and buy skillfully composed essays from highly qualified experts.

#69 By PrimeEssays.co.uk testimonials (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-11 11:22

In case you are trying to find the essay writing service reviews, visit Best writing services company.

#68 By custom essays review (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-08 14:35

If you don’t know which company to choose for buying resume and hanker for resume services, check out Prime Resume agency. You can find resume formats as well as buy resumes from professional resume writers.

#67 By link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-06 08:39

Only collaborating with our it developers you will receive maximal result. Visit SoftGroup (soft-group.com) and well-qualified professionals will answer all your needs and transactional purposes.

#66 By Check this link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-10-16 13:36

My promise to you is that I will perpetually strive to furnish subject that provides total value & benefit to you everytime you come to this page. Everytime you see here I want you to feel that it's time and money well spent. . I find it very profitable especially when you need buy research paper "supreme-essay.com".

#65 By want to write my paper (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-29 09:39

My promise to you is that I will perpetually strive to furnish subject that provides total value & benefit to you everytime you come to this page. Everytime you see here I want you to feel that it's time and money well spent. . I find it very profitable especially when you need buy research paper "supreme-essay.com".

#64 By online writing (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-29 09:35

#63 By lovedog-eiei@hotmail.co.th (103.7.57.18|1.1.203.85) on 2012-08-12 15:38

It is well known that high academic results are hard to approach. If you get term papers for sale written by professionals, you will surely get the top.

#62 By professional custom essays (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-11 09:54

That is known that A+ grades seem to be hard to get. If you get an essay writer for hire (topwritingservice.com) created by experts, you should definitely get an academic paramount.

#61 By online research papers (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-11 07:52

bxqicbqs

#60 By tpkglqmw (91.232.96.4) on 2012-02-17 09:24

ekgxoi

#59 By gcvcmwz (94.100.25.50) on 2012-02-16 21:50

Now the students buy essay writing and buy a term paper opting for essay writing service but sometimes some students buy an essay about this post. It is really perfect text, thanks!

#58 By buy essays (31.184.238.21) on 2012-01-09 05:50

Now the students buy essay writing and buy a term paper opting for essay writing service but sometimes some students buy an essay about this post. It is really perfect text, thanks!

#57 By essay writing services (31.184.238.21) on 2012-01-09 05:49

#56 By (91.212.226.136) on 2012-01-09 02:42

#55 By (91.212.226.136) on 2012-01-09 02:41

#54 By (91.212.226.136) on 2012-01-09 02:41

#53 By (91.212.226.136) on 2012-01-09 02:41

#52 By (91.212.226.136) on 2012-01-09 02:40

Lastly, We get superior information like this good topic? We propose to select the thesis writing service or buy dissertation work, because that aid in receiving high level if you have custom dissertation.

#51 By buy dissertation (91.212.226.136) on 2012-01-09 02:40

#50 By (31.184.236.16) on 2011-12-26 08:19

#49 By (31.184.236.16) on 2011-12-26 08:18

#48 By (31.184.236.16) on 2011-12-26 08:18

The simply way to do your facts close to this post, more popular, is to use the assistance of the article submission. We wish, this advice will help you to keep on moving that way!

#47 By article submission service (31.184.236.16) on 2011-12-26 08:17

#46 By (94.242.214.6) on 2011-12-10 09:14

Students in the world get know that the essays writing service will provide us with the custom essay writing service papers. Therefore, that’s not hard to order essay.

#45 By essay writing (94.242.214.6) on 2011-12-10 09:13

#44 By (94.242.214.6) on 2011-12-09 22:44

#43 By (94.242.214.6) on 2011-12-09 22:43

Stop looking for friends who can assist you with research papers writing. You can just ask experts: " Write My Essay ". You do not ask someone else to help you. Let masters helping you.

#42 By Order Essay (94.242.214.6) on 2011-12-09 22:41

Did you start your research paper writing, however, don't relize how to finish with it? Do you feel some confusion because of that? Do not be irritated! You will solve everything when get paper writer!

#41 By buy papers (94.242.214.6) on 2011-12-05 18:18

#40 By (94.242.214.6) on 2011-12-03 13:20

#39 By (94.242.214.6) on 2011-12-03 13:20

The thesis writing service would offer scholars with the thesis help but the nice research just about this post people can see only on this page.

#38 By thesis (94.242.214.6) on 2011-12-03 13:19

#37 By (91.212.226.143) on 2011-11-18 13:34

#36 By (91.212.226.143) on 2011-11-18 13:34

#35 By (91.212.226.143) on 2011-11-18 13:33

#34 By (91.212.226.143) on 2011-11-18 13:33

Different people all over the world take the credit loans in different creditors, because that is easy and fast.

#33 By credit loans (91.212.226.143) on 2011-11-18 13:32

ทามมายไม่มีรูปอ่ะ

แต่เนื้อหาช่วยได้เยอะ
big smile big smile

#32 By pp (110.49.131.118) on 2011-11-17 17:41

sad smile question surprised smile

#31 By รูปหายไปไหนอ้ะ (101.109.29.47) on 2011-07-19 09:30