การปกครองระบอบเผด็จการหลักการ

 

สำคัญของการปกครองระบอบเผด็จการ 

 

 

๑. การรวมศูนย์อำนาจ   การปกครองระบอบเผด็จการ  ผู้ปกครองจะมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารประเทศ  โดยจะรวมเอาอำนาจอธิปไตยทั้งนิติบัญญัติ  บริหารและตุลาการเข้าไว้ที่ตนเองทั้งนั้น  ทั้งที่เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า  การถ่วงดุลอำนาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งและความวุ่นวาย  และจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงได้  การรวมอำนาจจะทำให้ง่ายต่อการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ 

๒.  การไม่ยอมรับในเงื่อนของเสรีภาพ   การปกครองระบอบเผด็จการมีความเชื่อว่าการกำจัดเสรีภาพของประชาชน  จะทำให้เกิดเสถียรภาพของรัฐได้มากกว่าการให้เสรีภาพในการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น การพูด  การเขียน  การพิมพ์  การโฆษณา  การชุมนุม การรวมกันเป็นสมาคม  สหภาพ  สหพันธ์  เป็นต้น  ทั้งนี้เพราะการให้เสรีภาพจะทำให้เกิดการปลุกปั่น  ยุยงซึ่งจะนำไปสู่การแตกแยกได้ง่าย  และจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ 

๓.  การไม่ยอมรับความเสมอภาค   การปกครองระบอบเผด็จการเชื่อว่า  บุคคลมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของถิ่นกำเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  เป็นต้น  ดังนั้น  การปกครองระบอบเผด็จการจึงแยกบุคลออกเป็นสองกลุ่ม  คือ   ชนชั้นผู้ปกครองซึ่งมีจำนวนน้อย  กับชนชั้นผู้ถูกปกครองซึ่งจะได้แก่  ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งไม่มีความรู้และความสามารถมากพอที่จะเข้ามาทำการบริหารประเทศ  ด้วยการปกครองของชนชั้นปกครองเท่านั้นประเทศจึงจะพัฒนาและเจริญเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น  การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

๔. การไม่ยอมรับเหตุผล   การปกครองระบอบเผด็จการมีความเชื่อว่า  การใช้เหตุผลจะทำให้เกิดความวุ่นวายและความขัดแย้ง  ทั้งนี้เพราะประชาชนมีจำนวนมาก  และแต่ละคนจะมีภูมิหลังความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดเหตุผล  เมื่อเป็นดังนี้  การจะหาข้อยุติที่ตรงกันจึงเป็นไปได้ยากมาก  ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคนต่างจะรักษาผลประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง  และจะไม่ยอมรับเหตุผลของบุคคลอื่น  ซึ่งย่อมจะไม่เกิดผลดีต่อประเทศแต่อย่างใด  ดังนั้น  ผู้นำจึงไม่จำเป็นต้องไปฟังเหตุผลจากประชาชน 

edit @ 16 Dec 2008 06:16:10 by bank_yongyoot2533

edit @ 16 Dec 2008 06:16:32 by bank_yongyoot2533

edit @ 16 Dec 2008 06:18:25 by bank_yongyoot2533

edit @ 16 Dec 2008 06:19:05 by bank_yongyoot2533

edit @ 16 Dec 2008 06:19:32 by bank_yongyoot2533

Comment

Comment:

Tweet